کفش طبی دکترشول

استفاده روزمـره و مــدوام از کـفش و توجه به ساختــار پيچيده و حسـاس پا لـزوم توجـه بيشتر و جـدي تر به کـفش را سبـب مي شود، لذا توجه و مراقبت از پا نه تنها امــري ضـــروري بوده بلکه در بسياري موارد حيـاتي است و اين درحالـي است که با اندکي آگاهي و دقت مي توان سلامتي پاهـا و برخـورداري از تنـدرستي عمـومـي بــدن را براي ساليـان متمادي تضمين کرد.

اولين قدم در راه رسيدن به اين مهم ، انتخاب و خريد يک کفش مناسب مي باشد. فلسفه و ساختار دکترشول نشات گرفته از تفکر سلامتي براي پا و سعي در توليـد محصولاتـي است که در کنار استفـاده از آن محصـولات، حس مراقبت و رسيدگي به ساير اعضــاي بدن نيز به مصرف کنندگان القـا شود.